ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Информационен лист за кандидатстудента ПДФ Печат Е-мейл

В настоящия информационен лист са изложени някои от основните принципи на организацията на обучението, графика на учебния процес, правата и задълженията на студентите, регламентирани от действащите закони, наредби и правилници на Технически университет-Габрово

България е пълноправен член на Европейския съюз и висшето образование е част от единното образователно пространство. В условията на европейската интеграция е необходимо да се подготвят висококвалифицирани, мобилни и конкурентноспособни специалисти с висше образование, които притежават съвременни знания, умения и навици за професионална реализация. Тези изисквания са превърнати в образователни цели на Технически университет-Габрово (ТУ-Габрово).  Разработените на съвременно ниво учебни планове, учебни програми, учебници и учебни помагала са съобразени с новите академични достижения в национален и световен мащаб.

Обучението за придобиване на  образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър” се осъществява в  редовна и задочна форма по държавен план за прием и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Обучението на студентите и докторантите в ТУ-Габрово е на български език.

Новоприетите студенти се обучават в продължение на 4 години (8  семестъра)    за придобиване на ОКС  “бакалавър”. Срокът на обучение на студентите от съответните  специалности  за ОКС “магистър” е с продължителност на обучението не по-малко от 2 семестъра.

Всяка учебна година включва два семестъра. Продължителността на един семестър за  студентите от редовно обучение е 15 седмици, а при задочните студенти  всеки  семестър се  провеждат  очни  занятия в период до 20 дни през месеците септември и януари . Учебните занятия са с продължителност 45 минути за един учебен час и са групирани  по  два или три часа на занятие.  Седмичната  учебна  натовареност  на  редовните  студенти е до 23 часа.

Занятията на студентите се водят по учебен план за всяка специалност, по учебна програма за всяка дисциплина и по разпис за всеки семестър. Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна година и 240 кредита за пълния курс на обучение. Кредитите са цифрово изражение на студентската заетост – аудиторна и извън аудиторна, която е необходима за усвояване на определени знания и умения по съответната учебна дисциплина

Учебният процес се осъществява чрез лекции, семинарни и лабораторни упражнения, курсови задачи и проекти. Лекциите се изнасят пред потоци, в които са включени студенти, изучаващи определена учебна дисциплина по една и съща учебна програма. Семинарните упражнения се провеждат по учебни административни групи, а лабораторните – по подгрупи. Студентите от всяка административна група избират свой представител – групов отговорник, който осъществява контактите  с преподавателя-групов ръководител, с други преподаватели и катедри.

Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите се определят от учебните планове. Основната форма за оценяване на знанията е писмен изпит. При оформяне на окончателната оценка се отчитат и резултатите от различните форми на извънаудиторна работа на студентите  през  семестъра (домашни и контролни работи, тестове, защита на протоколи и т.н.).

Броят на дисциплините, завършващи с полагане на изпит за един семестър е до 4. Обучението по други дисциплини приключва с текуща оценка в рамките на съответния семестър, като техният брой е до 2.  

Изпитите се провеждат през редовни,  поправителни и ликвидационни сесии,  определени  в  графика   на   учебния  процес.  Изпитните сесии за редовните студенти са с продължителност 4 седмици, поправителна сесия – 1 седмица и ликвидационна сесия през месец септември с продължителност 1 седмица.

Изпитната сесия на задочните студенти през зимен семестър е от 20 до 30 число  на   месеците  октомври  и  ноември  и  от  10  до  20  число  на  месец декември, а през летен  семестър - от 20 до 30 число на месеците февруари, март и април и от10 до 20 число на месец май.

Практическото обучение на студентите в четиригодишния курс на обучение включва:

  • учебна практика -  60  часа в I-ви курс;
  • учебно-производствена практика- 60 часа във II-ри курс;
  • специализираща практика – 60 часа в III-ти курс;
  • преддипломна практика – 120 часа в IV-ти курс.

Обучението по инженерните специалности завършва с дипломна работа за ОКС „бакалавър” и „магистър” . Студентите, завършващи обучението си по специалности от областта на икономическите, социалните и стопанските науки се дипломират с държавен изпит.

Защитата  на  дипломната  работа  и държавният изпит се  провеждат пред   Държавна  изпитна  комисия,  в  която  се  включват  не  по-малко от 5 хабилитирани  преподаватели,  доктори  и  специалисти  от практиката, като не по-малко от трима са в съответното научно направление и поне един от състава на комисията е от друга катедра  или външна организация. Всяка дипломна работа предварително се рецензира.

Системата за оценяване в ТУ-Габрово е шестобална и съответства на следната скала по Европейската система за натрупване и трансфер на кредити:

Вид оценка

ЕСТS скала

 Отличен 6

A (6,00 – 5,50)

Много добър 5

В (5,49 – 4,50)

Добър 4

С (4,49 – 3,50)

Среден 3

D(3,49-3,25)

E (3,24-2,50)

Слаб 2

FX (2,50 – 2,00)

F – не се присъждат

Приложението на системата за натрупване и трансфер на кредити осигурява възможност за студентска мобилност в други университети от страната и чужбина за обучение или практика.

Студентите участват в образователния процес, научноизследователската и учебно-производствената дейност в университета. Те имат равни права, а успехът е основен критерий за прилагане на състезателното начало в някои учебно-възпитателни и социално-битови дейности. Те участват в управлението на университета чрез избрани свои представители в Студентския съвет и колективните органи за управление на университета.

Последно променен на Четвъртък, 04 Февруари 2016 15:10
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба