ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

За Технически Университет - Габрово ПДФ Печат Е-мейл
Технически университет–Габрово е създаден през 1964 г. като Висш об­що­тех­нически задочен институт. От 1972 г. той се обо­со­бява ка­­то Висш ма­шинно-елек­тротехнически институт (ВМЕИ) с две фор­ми на обу­че­ние – ре­довна и задочна. С Решение на Народ­ното съб­ра­­ние (ДВ бр. 68 от 01.08.1995г.) на ВМЕИ – Габрово е даден статут на Тех­­ни­чески уни­вер­си­тет. Днес обучението в Университета се извър­ш­ва в 3 факулте­та от 17 ка­тед­ри.

В ТУ-Габрово се провежда обучение на редовни и задочни студенти за об­ра­зователно-квалификационна степен “бакалавър” в следните про­фе­сионални на­правления и специалности:

Във факултет “Електротехника и електроника”:

Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Електроника

Направление “Комуникационна и компютърна техника”

 • Комуникационна техника и технологии
 • Компютърни системи и технологии

Във факултет “Машиностроене и уредостроене”:

Направление “Машинно инженерство”

 • Дизайн, техника и технологии в текстила
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Мехатроника
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Хидравлична, пневматична и топлинна техника

Направление “Материали и материалознание”

 • Технология на материалите и мениджмънт

Направление “Общо инженерство”

 • Компютърен дизайн в индустрията
 • Техника и технологии за опазване на околната среда

Във факултет “Стопански”:

Направление “Социални дейности”

 • Социални дейности

Направление “Администрация и управление”

 • Публична администрация
 • Стопанско управление

Направление “Икономика”

 • Икономика на търговията

Направление “Общо инженерство”

 • Индустриален мениджмънт

Завършилите образованието си в Технически университет–Габрово мо­гат да получат образователно-квалификационна степен “бакалавър”, “ма­ги­стър”, както и образователната и научна степен “доктор”.

Обучението на студентите за придобиване на образователно-ква­ли­фи­­ка­ци­он­на степен “бакалавър” е с продъл­жи­тел­ност 8 семестъра, съгласно съ­ответните дър­жав­ни изисква­ния за редовна форма на обучение.

Обучението на задочните студенти е с продължителност 8 се­­­мес­­търа за об­ра­зо­вателно-ква­ли­фи­­кационна степен “бакалавър”. Всяка учеб­на го­ди­на включва два се­местъра очни занятия с продължителност 18 учебни дни, а из­питите се полагат все­ки месец по предложен от студентите график. За­вър­ши­лите “бакалавърска” сте­пен могат да продължат обучението си в “ма­гис­тър­ска” степен със срок на обу­че­ние от 2 до 5 семестъра, в редовна и за­доч­на форма на обучение. Учебният процес за всички специалности завършва със защи­та на дип­­ломна работа или с държавен из­пит.

В състава на Технически университет–Габрово и под неговото мето­дич­но ръ­ководство функционират:

- Технически колеж – Ловеч;

- Департамент за езиково и специализирано обучение.

В Университета е създаден и Център за следдипломна квалифи­кация, в който сту­дентите успоредно с редовното си обуче­ние могат да получат и до­пълнителна ква­лифика­ция в повече от 30 специалности. Обучението се про­вежда на дого­вор­на ос­нова чрез очни, задочни, дис­тан­ционни и ком­би­ни­рани форми в извънучебно и учеб­­но време. За­вър­ши­ли­те успешно курс по дадена квали­фи­ка­цион­на форма по­лу­ча­ват документ (сви­детелство или удо­стоверение) в съ­от­ветствие с дей­с­т­ващата нор­мативна база.

        Към Университета функционира и Център за професионално обучение (ЦПО), къ­дето обучението по всяка професия и специалност се извършва въз основа на утвър­дена и лицензирана от НАПОО учебна документация. В обу­чението се из­пол­зва материално-техническа база на катедрите към Уни­вер­­ситета и тази на про­из­вод­стве­ни фирми, с които ЦПО има сключени до­го­вори. В ЦПО се организира не­пре­къснато професионално обучение за ак­туализиране, разширяване и усъ­вър­шен­ства­не на придобита про­фе­сио­нал­на квалификация, както и за придобиване на нова про­фесионална ква­ли­фи­ка­ция.

Центърът за качество на обучението при ТУ-Габрово провежда сис­те­ма­тич­ни изслед­ва­ния на учебните форми (лекции, упражнения, курсови ра­бо­ти и про­ек­ти, изпити и др.) чрез мнението на студентите и работодателите за съдър­жа­ние­то и ка­чеството на учебния процес.

Центърът за информационни системи и технологии в Университета е обо­руд­­ван със съв­­ременни компютри и програмни продукти с приложение за обу­чение и спе­­­циализации по много учебни дисциплини и специалности. Цен­търът под­дър­жа ком­пютърната мрежа и Web страницата на ТУ–Габрово в Internet.

С обучението в Университета са заети 167 високоерудирани щатни пре­по­да­ва­тели.

Технически университет–Габрово разполага със съвременна ма­те­­ри­ал­на ба­за. Учебният процес се провежда в добре обзаведени учеб­­ни зали и ла­боратории, снаб­дени с необходимата електронна, компютърна и видео тех­ника, която до­при­на­ся за осъществяването му на съвре­менно ниво.

Всички студенти, отговарящи на критериите, изготвени в ТУ–Габро­во, имат пра­во  да получат стипендия – за отличен успех или по до­ход.

На студентите са предоставени за ползване пет общежития с об­що 1 253 ле­гла, два сту­дентски стола с 656 места и пет кафе-слад­кар­­ници с над 250 места.

Биб­лиотеката на ТУ–Габрово се намира в нова, модерна сграда, из­гра­дена в съ­ответствие с изискванията за една съвременна университетска би­блиотека. В за­ем­на служба и читалните зали читателите имат възможност да ползват фонд от над 172 000 библиотечни единици - монографии, спр­а­воч­ни издания, вестници и спи­са­ния, тематично свързани с изучаваните ди­сци­плини и основните направления в на­уч­ноизследователската работа. Би­блио­теката разполага с две компютърни зали с 35 ав­томатизирани места за ра­бота в Internet, с електронни издания и база данни.

Технически университет–Габрово предлага на студентите от ба­ка­ла­вър­ска и ма­гистърска степен възможности за частично обучение (един се­ме­стър или една учебна година) във висши учи­лища на Евро­пей­ския съюз, както и про­веж­да­не на специализирана прак­ти­ка в евро­пей­ски фирми. Периодът на обу­чение е от три до дванадесет ме­се­ца, а този за прак­тика от два до два­на­де­сет ме­се­ца. Заминаващите студенти се подпомагат финансово от евро­пей­ска­та програма ЕРАЗЪМ+.  Университетът гарантира пълно при­зна­ва­не на пе­рио­дите на обучение, ре­спективно практика в чужбина, както и по­ло­же­ните из­пити и при­до­бити сертификати.

Технически университет–Габрово има подписани междуин­сти­ту­цио­нал­ни спо­ра­зу­мения за изпращане на студенти по програма ЕРАЗЪМ+ с над 30 чуждестранни уни­верситета, валидни за периода 2014-2021 г.

Университетският кариерен център /УКЦ/ е създаден с решение на Ака­де­мич­ния съвет на ТУ-Габрово през октомври 2005 г. по инициатива на Про­ект ,,Па­зар на труда” на Американската агенция за международно раз­ви­тие и Job Tiger. Ос­нов­ната му задача е да направи по-ефективно вза­и­мо­дей­ствие­то между бизнеса, ака­демичните среди и студентите. За тази цел УКЦ ор­ганизира фирмени пред­ста­вя­ния /презентации/ и семинари, подготвя  сту­ден­тите за кандидатстване за стаж и ра­бо­та, организира и провежда прак­ти­че­ски обучения, насочени към по-добрата адап­та­ция на бъдещите спе­циа­ли­сти при започване на стаж и работа. В Кариерния цен­тър може да се получи ин­формация за конкретни фирми и работодатели, помощ при кан­ди­дат­ства­не за работни позиции и подготовка на необходими документи. УКЦ под­дър­жа информационен масив от регистрирани настоящи студенти, както и дан­ни за професионалната реализация на завършилите студенти, чрез съз­да­де­ния сайт http://career.tugab.bg. Ка­ри­ер­ни­ят цен­тър е съучредител на ,,Асо­циа­цията за кариерно ориентиране и раз­ви­тие във ви­сше­то образование” и уча­ства редовно в заседанията и се­ми­на­ри­те, организирани от нея.

В Технически университет–Габрово функционира Студентски съ­вет (СС) – вър­ховен орган за самоуправление на студентите от ТУ– Габ­ро­во. Той е не­пра­ви­­тел­ст­ве­на, нестопанска, нерелигиозна и неетническа органи­за­ция с идеа­л­на цел, ре­ги­стри­рана по Закона за висше образование. Основ­на­та му цел е за­­щита правата и ин­те­ресите на една значима част от бъл­гарс­ко­то об­щест­во – студентите. СС разработва и осъ­ществява проекти и програми за под­помагане на студентите в сферите на со­ци­ал­но-битовия, културно-ма­со­вия и научно-из­сле­­дователския живот. В Студентски съвет са създадени след­ните постоянно действащи ко­ми­сии:

Комисия по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ), чиито дей­но­сти са: настаняване в студентс­ки­те об­ще­жи­тия, контрол на цените и усло­вията в сту­дент­ските столове и кафе-бар­че­та­та на Университета, въ­веж­да­не на маг­нитни карти за сту­дентските столове и об­ще­жития, обособяване на сту­дентска трудова борса и др.;

Комисия по научноизследователската работа (КНИР), където работят сту­ден­ти с изя­вен интерес към развитието на науката, иновациите в раз­лич­ни научни об­ла­­сти на мо­дер­ни­те технологии. Тя подпомага провеждането на ста­жо­вете на сту­ден­­­ти­те в добре работещи фирми и учреждения. Еже­год­но в Университета се про­веж­­да студентска научна сесия;

Комисия по културно–масовата дейност (ККМД), която е свързана с ор­га­ни­зи­­­ра­не­то на спортни турнири, празнични студентски тър­жест­ва, теа­трал­ни пос­та­нов­­­ки, концерти, изложби и др.;

Комисия по стипендиите (КС), която приема и обработва до­ку­ментите за сти­пен­дии и за общежития;

Студентският вестник дава възможност как­­то за от­разяване на раз­но­об­разните събития на студентския живот, така и за формиране на младите хо­ра като журналисти с определени основни про­фе­сии.

Технически университет–Габрово притежава и рационално из­пол­­зва три учеб­но-спортни бази за студенти и преподаватели: с възможност за ски-спорт в мест­­­ност­та “Узана”, водна база в с. Младен (на яз. “Ал. Стам­болий­ски”) и пла­нин­ска база в с. Потока.

Град Габрово се намира в центъра на България. Известен като сто­ли­ца на ху­мо­ра и сатирата, той привлича не само с предприемчи­вите си жи­те­ли, но и с мно­го­то културни, исторически, спортни и други забеле­жи­тел­нос­ти и прояви. В съ­че­та­ние с изключителните дадености на окол­нос­ти­те и це­лия регион, Габрово е в със­тоя­ние по най-достъпен начин да от­го­во­ри на раз­­нообразните интереси на ака­де­мич­ната младеж.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Технически университет – Габрово  гостоприемно от­ва­­­ря врати  за  амбициозните  и  трудолюби­ви­те млади хора на България!

Последно променен на Четвъртък, 04 Февруари 2016 15:09
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба