ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Прием - бакалаври
Предварителни изпити ПДФ Печат Е-мейл
КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити

в Технически университет–Габрово

през учебната 2017/2018 г.

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

 

Видове дейности Срокове
1

Приемане на документи за предварител­ни­те изпити по математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка

- за 25 февруари 2017 г.

- за 25 март 2017 г.

- за 29 април 2017 г.

- за 17 юни 2017 г.

(без почивните дни)

от 01.02. до 23.02.2017 г.

от 01.02. до 23.03.2017 г.

от 01.02. до 27.04.2017 г.

от 01.02. до 15.06.2017 г.

2

Провеждане на конкурсните изпити по:

- математика  (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

- БЕЛ (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

- география  (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

- общотехническа подготовка (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

25.02.;25.03; 29.04.; 17.06.2017 г.

25.02.;25.03; 29.04.; 17.06.2017 г.

25.02.;25.03; 29.04.; 17.06.2017 г.

25.02.;25.03; 29.04.; 17.06.2017 г.

3 Обявяване на резултатите от изпитите до 5 дни след датата на изпита

 

Заявленията за предварителните изпити ще бъдат на разположение на кандидатите в сграда Ректорат, където ще се осъществява приемът на документи.

Бюрата ще приемат документи по предварително обявен график във всяко от тях, но не по-късно от датите, обявени в ТУ-Габрово.

Изнесени предварителни изпити:

гр. Ст. Загора, ПГМТТ “Н.Й.Вапцаров”,  ул. Ген. Столетов 183

тел. 042/ 681 096

гр. Монтана, ПГЕ “Хр. Ботев”, ул. Н. Бозвели 22 А

тел. 096/ 301 166; 301 177

гр. Плевен, ПТМЕТ, ул. Кл. Охридски 25

тел. 064/ 841 521; 841 522

гр. Хасково, ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви”, бул. Съединение 46

тел. 038/ 622 331

 

Последно променен на Вторник, 25 Април 2017 15:21
 
Условия за прием и документи за кандидатстване ПДФ Печат Е-мейл

I. Общи положения

Чл.1.(1) Настоящият Правилник за приемане на студенти в Технически университет–Габрово (ТУ-Габрово) се основава на Закона за висшето образование (ЗВО) и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:31
продължава>
 
Състезателни изпити ПДФ Печат Е-мейл

III. Състезателни изпити за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.9.(1) Технически университет–Габрово провежда редовни изпити по математика, български език и литература, география, общотехническа подготовка (ОТП), икономика и рисуване:

1. за инженерните специалности конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест , география – тест или общотехническа подготовка – тест  (по избор), Приложение 1.

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:32
продължава>
 
Шифри на специалностите и формите на обучение ПДФ Печат Е-мейл

С П И С Ъ К

на шифрите на специалностите и формите на обучение

в Технически университетГаброво за учебната 2017/2018 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форми на обучение

редовно

задочно

1.

Автоматика, информационна и
управляваща техника

(АИУТ)

11

41

2.

Електроенергетика и електрообзавеждане

(ЕЕ)

06

36

3.

Електроника

(Е)

07

37

4.

Компютърни системи и технологии

(КСТ)

05

35

5.

Комуникационна техника и технологии

(КТТ)

12

42

6.

Дизайн, техника и технологии в текстила

(ДТТТ)

-

58

7.

Компютърен дизайн в индустрията

(КДИ)

20

-

8.

Компютърни технологии в машиностроенето

(КТМ)

21

51

9.

Мехатроника

(М)

27

57

10.

Отоплителна, вентилационна, климатична

и газова техника

(ОВКГТ)

25

55

11.

Технология на материалите и материалознание

(ТММ)

-

53

12.

Техника и технологии за опазване
на околната среда

(ТТООС)

08

-

13.

Индустриален мениджмънт

(ИМ)

10

40

14.

Социални дейности

(СД)

15

45

15.

Публична администрация

(ПА)

18

48

16.

Стопанско управление

(СУ)

13

43

17.

Икономика на търговията

(ИТ)

17

47

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:33
 
Календарен график ПДФ Печат Е-мейл

 

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университет–Габрово

през учебната 2017/2018 г.

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”


Видове дейности Срокове
1

Приемане на кандидатстудентски

документи

от 19.06. до 02.07.2017 г.

/включително събота и неделя/

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- математика

- общотехническа подготовка

- бълг. език и литература

- география

- икономика

- рисуване

05.07.2017 г.

05.07.2017 г.

04.07.2017 г.

06.07.2017 г.

06.07.2017 г.

06.07.2017 г.

3 Обявяване на резултатите от изпитите до 07.07.2017 г.
4 Обявяване на резултатите
от първо класи­ране

08.07.2017 г.

5 Записване след първо класиране от 08.07. до 11.07.2017 г.
6 Обявяване на резултатите
от второ класиране

12.07.2017 г.

7 Записване след второ класиране ­от 13.07. до 16.07.2017 г.
8 Обявяване на резултатите
от трето класи­ране

17.07.2017 г.

9 Записване след трето класиране от 18.07. до 20.07.2017 г.
10

Приемане на документи за попълване на

незаети места и записване

от 21.07.2017 г.

 

Точното спазване на сроковете е абсолютно необходимо и е гаранция за недопускане на риск за отпадане от конкурса и класирането.

Важни адреси:

www.ksp.tugab.bgпълна информация за кандидатстудентския прием;

-   http:/umis.tugab.bg/ksp - mерсонален сайт на кандидат-студента (дата и място за провеждане на изпити, резултати, балообразуване, класиране);

-   http://umis.tugab.bg/online/ - on-line кандидатстване;

-   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. за въпроси и отговори.

Телефони за връзка: 066/801 219;      0878 626 167;    0898 462 282;

 

Последно променен на Вторник, 25 Април 2017 15:19
 
Балообразуване ПДФ Печат Е-мейл

IV. Образуване на бала и класиране
за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.13.(1) Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от:

- оценката по математика от дипломата за средно образование;

- оценката по физика от дипломата за средно образование;

- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен изпит по математика, физика и астрономия, български език и литература, география и икономика, или оценките от държавните изпити за придобита степен за професионална квалификация или защита на дипломна работа, съгласно изискванията на НАПОО (Приложение 1).

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:34
продължава>
 
Записване на новоприети студенти ПДФ Печат Е-мейл

V. Записване на новоприети студенти за

образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.16 Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора, съгласно утвърдения календарен график, в съответната факултетна канцелария:

Ф-т “Машиностроене и уредостроене” – стая   № 3103 (Ректорат), тел. 066/ 827 236

Ф-т “Електротехника и електроника” –  стая   № 3102 (Ректорат), тел. 066/ 827 216

Ф-т “Cтопански” – стая № 3125 (Ректорат), тел. 066/ 827 515

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:35
продължава>
 
Такси за кандидатстудентски изпити ПДФ Печат Е-мейл

Такса за 1 изпит: 25 лв.

Всеки следващ се заплаща по 15 лв.

 


Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба