ВАЖНО!

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

 • 01.02.2017 - 23.03.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 25.03
 • 01.02.2017 - 27.04.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 29.04
 • 01.02.2017 - 15.06.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 17.06
 • 25.03.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 29.04.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 17.06.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 19.06.2017 - 02.07.2017 Приемане на кандидатстудентски документи
 • 04.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по бълг. език и литература
 • 05.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по математика и ОТП
 • 06.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по география, икономика и рисуван...
 • 07.07.2017 Обявяване на резултатите от изпитите
 • 08.07.2017 Обявяване на резултатите от първо класиране
 • 08.07.2017 - 11.07.2017 Записване след първо класиране
 • 12.07.2017 Обявяване на резултатите от второ класиране
 • 13.07.2017 - 16.07.2017 Записване след второ класиране

Прием - бакалаври
Предварителни изпити ПДФ Печат Е-мейл
КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити

в Технически университет–Габрово

през учебната 2017/2018 г.

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Последно променен на Вторник, 07 Февруари 2017 08:52
продължава>
 
Условия за прием и документи за кандидатстване ПДФ Печат Е-мейл

I. Общи положения

Чл.1.(1) Настоящият Правилник за приемане на студенти в Технически университет–Габрово (ТУ-Габрово) се основава на Закона за висшето образование (ЗВО) и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
Последно променен на Вторник, 07 Февруари 2017 08:53
продължава>
 
Състезателни изпити ПДФ Печат Е-мейл

III. Състезателни изпити за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.9.(1) Технически университет–Габрово провежда редовни изпити по математика, български език и литература, география, общотехническа подготовка (ОТП), икономика и рисуване:

1. за инженерните специалности конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест , география – тест или общотехническа подготовка – тест  (по избор), Приложение 1.

2. за социалните и стопански специалности конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест, география – тест или икономика - тест (по избор), Приложение 1.

3. за специалност ”Компютърен дизайн в индустрията” конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест , география – тест, общотехническа подготовка – тест  или рисуване (по избор), Приложение 1.

Последно променен на Вторник, 07 Февруари 2017 08:53
продължава>
 
Шифри на специалностите и формите на обучение ПДФ Печат Е-мейл

С П И С Ъ К

на специалностите и формите на обучение, на

състезателните изпити и на оценките, които участват в

образуването на бала за учебната 2017/2018 г.

Последно променен на Вторник, 07 Февруари 2017 08:53
продължава>
 
Календарен график ПДФ Печат Е-мейл

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университет–Габрово

през учебната 2017/2018 г.

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

 

Последно променен на Вторник, 07 Февруари 2017 08:53
продължава>
 
Балообразуване ПДФ Печат Е-мейл

IV. Образуване на бала и класиране
за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.13.(1) Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от:

- оценката по математика от дипломата за средно образование;

- оценката по физика от дипломата за средно образование;

- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен изпит по математика, физика и астрономия, български език и литература, география и икономика, или оценките от държавните изпити за придобита степен за професионална квалификация или защита на дипломна работа, съгласно изискванията на НАПОО (Приложение 1).
Последно променен на Понеделник, 30 Януари 2017 10:36
продължава>
 
Записване на новоприети студенти ПДФ Печат Е-мейл

V. Записване на новоприети студенти за

образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.16 Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора, съгласно утвърдения календарен график, в съответната факултетна канцелария:

Ф-т “Машиностроене и уредостроене” – стая   № 3103 (Ректорат), тел. 066/ 827 236

Ф-т “Електротехника и електроника” –  стая   № 3102 (Ректорат), тел. 066/ 827 216

Ф-т “Cтопански” – стая № 3125 (Ректорат), тел. 066/ 827 515
Последно променен на Понеделник, 30 Януари 2017 10:37
продължава>
 
Такси за кандидатстудентски изпити ПДФ Печат Е-мейл

Такса за 1 изпит: 25 лв.

Всеки следващ се заплаща по 15 лв.

 


Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба