Състезателни изпити Печат

III. Състезателни изпити за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.9.(1) Технически университет–Габрово провежда редовни изпити по математика, български език и литература, география, общотехническа подготовка (ОТП), икономика и рисуване:

1. за инженерните специалности конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест , география – тест или общотехническа подготовка – тест  (по избор), Приложение 1.

2. за социалните и стопански специалности конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест, география – тест или икономика - тест (по избор), Приложение 1.

3. за специалност ”Компютърен дизайн в индустрията” конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест , география – тест, общотехническа подготовка – тест  или рисуване (по избор), Приложение 1.

Чл.10.(1) Кандидат-студентите имат право да се явяват на няколко конкурсни изпита.

(2) ТУ–Габрово провежда предварителни изпити по математика, български език и литература, география и ОТП. Особеностите при използването на тази възможност са:

1. кандидатите не представят диплома за средно образование и не подреждат специалностите по реда на желанията си в заявките за явяване на предварителни изпити;

2. кандидатът получава оценката си от предварителния изпит, която може да му послужи за определяне на бала и класирането по съответните специалности;

3. при подаване на документите за кандидатстване, кандидат-студентът декларира участието си в предварителните изпити и заявява участие в други изпити.

(3) Кандидат-студентът заплаща отделна такса за всеки изпит.

(4) Кандидат-студент, който се е явил на два или повече конкурсни изпита участва в балообразуването с по-високата си оценка.

(5) Предварителните изпити по математика и ОТП on-line се провеждат през цялата година, както в ТУ–Габрово, така и на определени места в цялата страна. Необходимите документи се изготвят в електронен вид в деня на полагане на изпита, като задължително се проверяват от квестора.

(6) Приемът  на документи за предварителните изпити в ТУ–Габрово и самите изпити се провеждат съгласно календарен график.

Чл.11.(1) Изпитите са анонимни и включват материала по програмите, представени в Приложение № 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Изпитите по математика, български език и литература, география, икономика и общотехническа подготовка са тест с продължителност 4 ч., а по рисуване е с продължителност 5ч.

(2) Изпитите започват в 8.00 часа. Сградите и залите, в които се провеждат изпитите, се обявяват един ден предварително в сграда Ректорат и на персоналния сайт на кандидат-студента.

(3) Кандидат-студентите се явяват в определената им сграда до 7.30 ч., като носят лична карта (шофьорска книжка) и документ за платена такса за участие в изпита.

(4) Кандидат-студентите, които се явят след като изпитът е започнал, не се допускат до участие в него.

(5) Кандидат-студентът няма право да поставя писмени и други знаци, нарушаващи анонимността. Когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да уведоми отговорника на залата за това.

(6) На кандидатстудентските изпити е забранено ползването на калкулатори, мобилни телефони и др. електронна и комуникационна техника.

(7) При доказан опит за преписване или нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа се анулира.

(8) През първия един час от изпита кандидатът няма право да напуска залата. След това време излизането се разрешава по изключение с придружител.

(9) Кандидат-студентите предават писмената работа на отговорника на залата, който в тяхно присъствие проверява правилно ли е попълнил талона с името си и входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. След това напуска залата и сградата.

(10) При on-line полагането на изпит времето за работа е ограничено софтуерно (4 часа).

Чл.12.(1) Конкурсните работи се оценяват от комисии, назначени със заповед на Ректора.

(2) Проверката на писмените работи се извършва от двама независими един от друг преподаватели по единни критерии.

(3) Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за годината на кандидатстване.

(4) Обявените оценки от изпитите са окончателни.

(5) Всеки кандидат-студент има право да види лично писмената си работа в 3-дневен срок след обявяване на оценката.

(6) Критериите за оценяване при on-line положените изпити по математика и ОТП са същите, както при писмено полагане на изпита. Те са заложени софтуерно и системата след приключване на изпита оповестява оценката на кандидата. Личните данни и получената оценка се прехвърлят автоматично в информационната система на ТУ–Габрово.

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:32