ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Условия за прием и документи за кандидатстване ПДФ Печат Е-мейл

I. Общи положения

Чл.1.(1) Настоящият Правилник за приемане на студенти в Технически университет–Габрово (ТУ-Габрово) се основава на Закона за висшето образование (ЗВО) и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

(2) Правилникът се отнася за български граждани, граждани на страните-членки на Европейския съюз, лицата с двойно гражданство (едно от които е българско), както и за граждани на страните, нечленуващи в Европейския съюз.

Чл.2.(1) Приемането на студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” се провежда чрез конкурс. Конкурсните изпити са по математика, български език и литература, география, общотехническа подготовка (ОТП), икономика /под формата на тест/ или рисуване (по избор).

(2) Кандидат-студентите, завършили средното си образование в периода 2008 г. - 2017 г., могат да кандидатстват с оценките  от държавните зрелостни изпити по математика, физика и астрономия, български език и литература, география и икономика, история и цивилизация, философски цикъл (по избор), Приложение 1.

(3) На кандидат-студентите, завършили средното си образование през настоящата година и участвали в национални олимпиади и състезания, резултатите се признават за оценка от приемен изпит по съответния предмет по скала, определена от Академичния съвет (АС), като конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата.

(4) На кандидат-студентите, участвали през настоящата година в състезания, в които ТУ-Габрово е съорганизатор, резултатите се признават за оценка от приемен изпит по скала, определена от АС .

(5) На кандидат-студентите, участвали през предходната година като единадесетокласници в състезания, в които ТУ-Габрово е съорганизатор, резултатите се признават за оценка от приемен изпит по скала, определена от АС.

(6) Кандидат-студентите, завършили средното си образование в периода 2008 г. – 2017 г., могат да кандидатстват с оценките  от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа, съгласно изискванията на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Чл.3.(1) Студентите се приемат по план, който се утвърждава от Министерството на образованието и науката (МОН) по професионални направления и ОКС.

(2) Лицата със завършено висше образование не могат да кандидатстват за придобиване на същата или по-ниска ОКС (по държавна поръчка).

(3) За участие в кандидатстудентски прием кандидат-студентите заплащат такса, определена с Постановление на Министерски съвет (ПМС). От кандидатстудентска такса се освобождават кандидат-студенти с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, кръгли сираци, военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.

Чл. 4 В Университета не се разрешава кандидатстване при следните заболявания:

- тежки невралгични заболявания, които водят до значителни нарушения на двигателните функции;

- психични заболявания;

- открити форми на туберкулоза;

- абсолютна и практическа двустранна слепота и разстройства с цветоусещането за инженерните специалности;

- значително изразени и тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система;

- некомпенсирани повреди на опорно-двигателния апарат.

Чл.5 Лица със завършено висше образование могат да кандидатстват:

1. за обучение в ОКС “магистър” с право на класиране по държавна поръчка или срещу заплащане, ако продължат обучението си в същото професионално направление, по коeто имат диплома за ОКС “бакалавър”.

2. за обучение в ОКС “магистър” срещу заплащане, ако продължат обучението си в друга специалност.

3. за обучение в ОКС “магистър” срещу заплащане в същото професионално направление след придобита ОКС „професионален бакалавър по…”

II. Условия за кандидатстване

Чл.6.(1) В Технически университет–Габрово могат да кандидатстват лицата, които:

1. притежават диплома за  завършено средно образование;

2. нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности;

3. не са лишени от свобода, поради изтърпяване на присъда към началото на учебната година.

(2) Отстранени студенти на Технически университет–Габрово могат да кандидатстват за възстановяване на студентските им права в същата специалност и същата форма на обучение след завършен първи курс.

Документи за кандидатстване

Чл.7.(1) Кандидат-студентите подават следните документи:

1. заявление до Ректора по образец (от кандидатстудентския справочник) с посочване на всички специалности и форми на обучение, подредени по реда на предпочитанията (Приложение 2);

2. копие и оригинал на дипломата за завършено средно образование; оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието;

3. декларация, че са информирани за заболяванията, противопоказни за желаните от тях специалности;

4. уверение от съответната факултетна канцелария за завършен първи или по-горен курс,  за желаещите да възстановят студентските си права;

5. документ за платена такса за кандидатстване (таксата се внася при подаване на документите);

6. кандидат-студентите с променено име или фамилия попълват декларация за идентичност на имената (дава се от Университета);

7. лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, военноинвалидите, кръглите сираци до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно във висшето училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи за кандидатстване.

(2) Документи за кандидатстване не се приемат след определените срокове и във вече подадените документи не се правят поправки.

Чл.8.(1) Не се приемат кандидатстудентски заявления, когато:

1. не са попълнени точно и четливо;

2. не са приложени всички необходими документи.

(2) Подадените кандидатстудентски документи служат за кандидатстване едновременно за задочно и редовно обучение. Шифрите на специалностите и формите на обучение са посочени в Приложение 2.

(3) Кандидатстудентските документи за ОКС „бакалавър” се приемат съгласно календарния график.

(4) Кандидатстудентски документи се приемат в ТУ-Габрово (сграда Ректорат) и в бюрата за кандидатстудентски прием и информация, посочени в Приложение 3.

(5) Кандидатстудентските документи за ОКС „бакалавър” се приемат и on-line.

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:31
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба