ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Факултет “Машиностроене и уредостроене” ПДФ Печат Е-мейл

Специалност

Квалификация

Области на реализация

Дизайн, техника и технологии в текстила (ДТТТ)

Машинен инженер

Проектиране, конструиране и раз­работване на тек­стил­на тех­ни­ка; автоматизирано про­ек­ти­­ра­не на трикотажни и шев­ни из­де­лия с CAD/САМ сис­те­ми; ди­зайн на тек­сти­ла и об­лек­лото; ор­га­ни­за­ция и упра­вле­ние на  тех­но­ло­гични про­це­си в тек­стил­но­то про­из­вод­ство

Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ)

Машинен инженер

CAD/CAE/CAM про­ек­ти­ра­не, про­то­ти­пи­ра­не и вне­дря­ване на съ­вре­мен­ни про­из­вод­стве­ни сис­те­­ми и тех­но­логии; тех­но­­ло­гич­но и про­грам­но оси­гу­ря­ване на про­из­водствена тех­ни­к­а със CNC ав­то­ма­ти­зи­рано упра­­вле­ние.

Компютърен дизайн в индустрията

(КДИ)

Инженер-дизайнер

Проектиране на машини, уреди,  ра­ботни места, работна, интери-ор­на и производствена среда, раз­но­образни текстилни изделия и об­лекла, пространствено офор­мле­ние на магазини, бутици, из­лож­бени комплекси, визуални ко­му­никации.

Мехатроника (М)

Машинен инженер

Разработване, внедряване, про­­­гра­миране и управление на ро­­бо­тизирани модули, про­ми­­шле­ни роботи, ав­то­ма­тич­ни про­из­вод­ствени ма­шини и ин­­те­ли­гент­ни ме­хатронни сис­теми във всич­­ки области на съ­вре­мен­­но­то производство от офис и би­то­ва техника до ав­­то­мо­би­ло­строе­не и ме­ди­цин­ско обо­руд­ване.

Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника (ОВКГТ)

Машинен инженер

Проектиране и екс­плоа­та­ция на кли­матични, ото­пли­телни, вен­ти­лационни, га­зо­сна­бди­тел­ни, хла­­дилни сис­те­ми и ин­­ста­ла­ции.

Техника и технологии за опазване на околната среда (ТТООС)

Инженер-еколог

Разработване на тех­но­ло­гии, про­ектиране, екс­плоа­та­ция и ди­­агностика на съо­ръ­жения за кон­трол на окол­ната среда и оцен­ка за въз­действието на за­­мър­ся­ва­ния.

Технология на материалите и материалознание (ТММ)

Инженер-технолог

Проектиране, оп­ти­ми­зи­ра­не и кон­трол на тех­но­ло­гич­ни про­­це­си и ин­стру­мен­тална еки­­пи­­ров­ка за получаване и преработка на метални и неметални материали.

Последно променен на Вторник, 25 Април 2017 15:37
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба