ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Факултет “Eлектротехника и електроника” ПДФ Печат Е-мейл

Специалност

Квалификация

Области на реализация

Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ)

Инженер по автоматика

Проектиране, изграждане и
поддържане на компютърно
базирани информационни и
управляващи системи в ин-
дустрията и в енергетиката;
проектиране и изграждане на
системи за сградна автомати-
зация; разработване на харду-
ер и софтуер за системи за
автоматизация; създаване на
интернет-базирани системи в
производствената сфера, ра-
бота с бази от данни и инду-
стриални компютърни мре-
жи; сервизна дейност по под-
държане на системи за авто-
матизация и компютърна тех-
ника; автоматизация на дей-
ности в непроизводствената
сфера като транспорт, меди-
цина, опазване на околната
среда, селско сто-панство и
23
др.; разработване на приложе-
ния за мобилни устройства;
отдалечено управление на
устройства и системи през
Интернет.

Електроника (Е)

Инженер по електроника

Разработка, поддържане и екс­плоа­тация на елек­тро­нни устрой­ства и системи, на ци­фро­ви и ми­кро­про­це­сор­ни сис­теми, сило­ви тех­но­ло­гич­ни устройства, ми­кро­елек­тро­ни­ка, оп­то­елек­тро­ни­ка и ла­зер­на техника, ав­­то­мо­бил­на елек­троника.

Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ)

Електроинженер

Производство, пренос и раз­пре­деление на електрическа енер­гия. Проектиране, мон­таж, изпитване, екс­­плоа­тация и ремонт на: елек­тро­енер­гий­ни уред­би, мрежи, съо­ръ­же­ния; електрообзавеждане, елек­тро­задвижващи системи; осветителна и инсталационна техника; възоб­но­вяеми енер­гий­ни източни­ци; енер­­го­ефек­тив­ни елементи и тех­­но­логии; упр­а­­вле­ние на енер­­гий­ни обек­ти и сис­те­ми.

Комуникационна техника и технологии (КТТ)

Инженер по комуникации

Проектиране, конструиране,
експлоатация и производство
на комуникационни модули,
устройства и системи за пре-
даване на данни, радио и те-
левизионно разпръскване, ау-
дио и видео техника; автома-
тизирано проектиране, разра-
ботване на средства за упра-
вление на телекомуникации-
те, охранителни и пожароиз-
вестителни системи и систе-
ми за контрол на достъпа, ка-
белни и сателитни комуника-
ционни съоръжения и под-
24
държане на комуникационни
съоръжения в мобилни кле-
тъчни оператори; прилагане
на комуникационни и инфор-
мационни технологии при
осъществяване на маркетин-
гова, системно-инженерин-
гова и управленска дейност в
областта на комуникационна-
та техника и технологии; въз-
можности за преподавателска
дейност и разработване и ра-
бота по ИКТ проекти.

Компютърни системи и технологии (КСТ)

Компютърен инженер

Разработка и внедряване на
компютърните системи и те-
хнологии във всички сфери
на бизнеса; създаване на апа-
ратни и програмни средства;
сервизни дейности по компю-
търни системи и мрежи; авто-
матизирано про-ектиране и
конструиране на специализи-
рани компютрни системи; ин-
женерингова и маркетингова
дейност; преподавателска
дейност; проектиране, реали-
зиране и използване на бази
от данни и информационни
системи в различни области;
създаване и внедряване на
мобилни приложения.

Последно променен на Вторник, 25 Април 2017 15:39
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба