ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Факултет “Стопански” ПДФ Печат Е-мейл

Специалност

Квалификация

Области на реализация

Индустриален мениджмънт (ИМ)

Инженер-мениджър

Търговски дружества и несто-
пански организации като ръко-
водители и инженерни специа-
листи в организационната, ин-
женеринговата, иновационната
и производствената дейности.

Икономика на търговията (ИТ)

Икономист

Стартиране и развитие на тър­гов­­ски бизнес; кре­ди­ти­ра­не в тър­­говски дейности; ор­га­ни­за­ция и управление на тър­говска дей­­ност; пазарни проучвания

Публична администрация (ПА)

Бакалавър по публична администрация

Система на държавната ад­ми­ни­стра­­ция и местно са­мо­упра­вле­ние; организации от публичния сек­­тор; струк­ту­ри­те на юри­ди­че­­ски лица с не­стопанска цел

Социални дейности (СД)

Бакалавър по социални дейности

Структури за социално под­по­ма­­гане; бюра по труда; пробаци­он­ни служби; здравни заведения; ор­ганизации за ра­бо­та с ри­ско­ви гру­пи; струк­ту­ри по со­ци­ал­ни дей­ности към общинска ад­ми­ни­стра­ция

Стопанско управление (СУ)

Бакалавър по
стопанско
управление

Стопански организации с раз-
лична форма на собственост и
правен статут на ръководни и
изпълнителски позиции от упра-
вленските равнища в основните
функционални направления на
дейност – маркетинг, производ-
ство, персонал, финанси, инова-
ции и инвестиции.

Последно променен на Вторник, 25 Април 2017 15:40
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба