ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

РЕД ЗА приемане на чуждестранни граждани ПДФ Печат Е-мейл

VII. Ред за приемане и условия за обучение на чуждестранни граждани

Чл.24.(1) В ТУ-Габрово могат да кандидатстват чуждестранни граждани, кои­то притежават документ за завършено средно образование, оси­гу­ря­ва­що им до­стъп до обучение във висшите училища на страната, в коят­о е придобито сред­ното образование.

(2) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образо­вателен, нау­чен и културен обмен;

        2. съгласно актове на Министерския съвет;

        3. при условията на чл.95, ал. 6 и 7 от ЗВО.

(3) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при ус­ло­вия­та и по реда за приемане на българските граждани, ако:

        1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Ре­пуб­ли­ка България;

        2. имат статут на бежанци;

        3. са от българска народност, удостоверена по реда на действащи нор­мативни документи за осъществяване на образователна дейност сред бъл­га­рите в чужбина;

        4. кандидатите да са от държави – членки на Европейския съюз.

Чл.25.(1) Кандидат-студентите по чл.24, ал.2, т.1 и 2 подават документи в МОН.

    (2) Кандидат-студентите по чл.24, ал.2, т.3 в срок до 1 октомври в го­ди­на­та на кандидатстването подават в ТУ-Габрово следните документи:

1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, както и специалностите, в които желаят да се обучават;

2. копие от документа за завършено средно образование и от при­ло­же­нието с оценките – за кандидатите за пълен срок на обучение. Ми­ни­мал­ни­ят среден успех от учебните предмети от дипломата, които са ба­ло­об­ра­зу­ва­щи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъ­де по-ни­сък от 62% от максималната стойност на всички оценки в диплома­та;

3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява пра­вото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на стра­ната, в която е придобито средното образование;

4. академична справка – при кандидатстване за частичен срок на обу­чение;

5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди да­та­та за кандидатстване;

6. копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно граж­данство, едното от които е българско;

7. четири броя снимки;

8. ксерокопие на документа за самоличност.

(3)  Документите по ал.2, т.2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, пре­ведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните до­го­вори на Република България с държавата, в която са издадени, а при от­съст­вие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

(4) ТУ-Габрово взема решение за одобряване на кандидатите до 1 но­ем­ври в годината на кандидатстване.

Чл.26.(1) Чуждестранните студенти заплащат такси за обучението си, чиито го­дишен размер се определя ежегодно от Министерския съвет. Студентите за­пла­щат таксата на равни вноски в началото на  всеки семестър.

     (2) Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат по­ловината от размера на определената за чужденци такса, когато кандидат­ст­ват и са приети при условия и по ред, определени за чуждестранни гражда­ни.

     (3) Таксите по ал. 1 не се заплащат от чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на ре­ци­проч­на основа.

     (4) Граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Евро­пей­ско­то икономическо пространство заплащат такси за обучението си при усло­вия­та и по реда, определени за българските граждани.

Последно променен на Петък, 05 Февруари 2016 10:14
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба