ВАЖНО!

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

 • 01.02.2017 - 23.03.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 25.03
 • 01.02.2017 - 27.04.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 29.04
 • 01.02.2017 - 15.06.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 17.06
 • 25.03.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 29.04.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 17.06.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 19.06.2017 - 02.07.2017 Приемане на кандидатстудентски документи
 • 04.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по бълг. език и литература
 • 05.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по математика и ОТП
 • 06.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по география, икономика и рисуван...
 • 07.07.2017 Обявяване на резултатите от изпитите
 • 08.07.2017 Обявяване на резултатите от първо класиране
 • 08.07.2017 - 11.07.2017 Записване след първо класиране
 • 12.07.2017 Обявяване на резултатите от второ класиране
 • 13.07.2017 - 16.07.2017 Записване след второ класиране

РЕД ЗА приемане на чуждестранни граждани ПДФ Печат Е-мейл

VII. Ред за приемане и условия за обучение на чуждестранни граждани

Чл.24.(1) В ТУ-Габрово могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

(2) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

3. при условията на чл.95, ал. 6 и 7 от ЗВО.

(3) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;

3. са от българска народност, удостоверена по реда на действащи нормативни документи за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;

4. кандидатите да са от държави – членки на Европейския съюз.

Чл.25.(1) Кандидат-студентите по чл.24, ал.2, т.1 и 2 подават документи в МОН.

(2) Кандидат-студентите по чл.24, ал.2, т.3 в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването подават в ТУ-Габрово следните документи:

1. формуляр или заявление, съдържащо кратки биографични данни, както и специалностите, в които желаят да се обучават;

2. копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките – за кандидатите за пълен срок на обучение. Минималният среден успех от учебните предмети от дипломата, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62% от максималната стойност на всички оценки в дипломата;

3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

4. академична справка – при кандидатстване за частичен срок на обучение;

5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за кандидатстване;

6. копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;

7. четири броя снимки;

8. ксерокопие на документа за самоличност.

(3) Документите по ал.2, т.2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

(4) ТУ-Габрово взема решение за одобряване на кандидатите до 1 ноември в годината на кандидатстване.

Чл.26.(1) Чуждестранните студенти заплащат такси за обучението си, чиито годишен размер се определя ежегодно от Министерския съвет. Студентите заплащат таксата на равни вноски в началото на  всеки семестър.

(2) Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определената за чужденци такса, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Таксите по ал. 1 не се заплащат от чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.

(4) Граждани на държави–членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.

Последно променен на Понеделник, 30 Януари 2017 10:39
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба