ВАЖНО!

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

 • 01.02.2017 - 23.03.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 25.03
 • 01.02.2017 - 27.04.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 29.04
 • 01.02.2017 - 15.06.2017 Приемане на документи за предварителен изпит на 17.06
 • 25.03.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 29.04.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 17.06.2017 Провеждане на предварителни конкурсни изпити
 • 19.06.2017 - 02.07.2017 Приемане на кандидатстудентски документи
 • 04.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по бълг. език и литература
 • 05.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по математика и ОТП
 • 06.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по география, икономика и рисуван...
 • 07.07.2017 Обявяване на резултатите от изпитите
 • 08.07.2017 Обявяване на резултатите от първо класиране
 • 08.07.2017 - 11.07.2017 Записване след първо класиране
 • 12.07.2017 Обявяване на резултатите от второ класиране
 • 13.07.2017 - 16.07.2017 Записване след второ класиране

Магистри
Магистърски специалности ПДФ Печат Е-мейл
Факултет „Стопански”

През учебната 2016/2017 година факултет „Стопански” ще извършва обучение в ОКС „магистър” по следните специалности:

 Специалност „Стопанско управление”  - магистърски програми:

 • „Управление на човешките ресурси”
 • „Управление на бизнеса”

 

Специалност „Индустриален мениджмънт” – магистърски програми:

 • „Мениджмънт на индустриалното предприятие”
 • „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията”
Специалност „Публична администрация"
Специалност „Социални дейности”
Специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие”

 

ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

През учебната 2016/2017 година факултет „Електротехника и електроника” ще извършва обучение в ОКС „магистър” по следните специалности и форми на обучение:

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра: 

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електроника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърни системи и технологии
 • Комуникационна техника и технологии

Платена форма на обучение: 

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Автомобилна електроника
 • Безопасност на труда
 • Електроника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърни системи и технологии
 • Комуникационна техника и технологии

Прием на документи за кандидатстване от 12.09.2016 до 30.09.2016г. /заявление-образец, ксерокопие на диплома за завършено образование в ОКС „бакалавър” или академична справка, документ за платена такса за кандидатстване/.

Кандидатстудентският изпит за прием на студенти в ОКС „магистър” ще се проведе на 3.10.2016г. от 8,00 часа в зала АУЛА.

Записване на приетите за обучение по държавна поръчка: 4 и 5.10.2016г.

Записване на приетите за обучение в платена форма: 6 и 7.10.2016г.

 

Факултет „МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”

Специалности и магистърски програми - уч. 2016/2017 г. 

Професионално направление „Машинно инженерство”

  
 • “Компютърни технологии в машиностроенето”:
  • Компютърни методи и технологии в машиностроенето
  • Машиностроителна техника и технологии
 • “Мехатроника”:
  • Мехатроника
  • Машиностроене и уредостроене
 • “Хидравлична и пневматична техника”:
  • Хидравлична и пневматична техника
  • Вентилационна и климатична техника
 • “Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”:
 • “Текстилна техника и технологии”
 • "Технология на материалите и материалознание"
Последно променен на Понеделник, 12 Септември 2016 12:54
 
Правила за прием в магистърска степен ПДФ Печат Е-мейл

VI. Ред и условия за приемане и обучение на студенти в образователно-квалификационна степен “магистър”

Чл.18 Обучението се провежда в редовна и задочна форма на обучение, по държавна поръчка и срещу заплащане.

Чл.19.(1) Студентите, които се обучават по държавна поръчка,  преди записването си в съответния семестър внасят държавна такса, утвърдена с ПМС.

(2) Студентите, които се обучават срещу заплащане, преди записването си в съответния семестър внасят семестриална такса, утвърдена от Академичния съвет в съответствие със ЗВО. В този случай на обучение студентите сключват договор с университета.

(3) Правото по ал.2 получават лица, които имат успех не по-малък от „добър” от дипломата за завършена степен на висшето образование (Чл.21, ал.3 от ЗВО). Това е успехът, който се формира като средноаритметичната оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Чл.20.(1) Кандидатите за обучение от ОКС ”бакалавър” в ОКС ”магистър” за една и съща специалност по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.

(2) Приемът по държавна поръчка е с приемен изпит, а за платено обучение - с конкурс по документи.

Чл.21.(1) Класирането за държавна поръчка се извършва по низходящ ред на състезатезателен бал, образуван като сума от:

- оценка от изпита;

- среден успех от курса на следване (по предметите включени в учебния план);

- среден успех от дипломната работа или държавния изпит.

Максималният бал е 18.

(2) Класирането за платено обучение се извършва по низходящ бал, образуван като сума от:

- среден успех от курса на следване;

- среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

- средно-аритметичната оценка от оценките на три предмета, изучавани в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съответното основно звено, или   оценката от  приемен изпит (ако е проведен такъв по желание на студента).

Максималният бал е 18.

Чл.22.(1) Завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по други специалности се приемат чрез конкурс по документи в подготвително обучение.

(2) Класирането за подготвителното обучение е по низходящ бал, образуван като сума от:

- среден успех от курса на следване;

- среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

Максималният бал е 12.

Чл.23.(1) Студентите, завършили ОКС „професионален бакалавър по ...”, продължават в ОКС „магистър” само по специалности от същото професионално направление след завършване на подготвително обучение.

(2) Записването за подготвителното обучение се извършва чрез конкурс по документи. Класирането е по низходящ бал, образуван като сума от:

- среден успех от курса на следване;

- среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

Максималният бал е 12.

Последно променен на Понеделник, 30 Януари 2017 10:38
 


Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба