Правила за прием в магистърска степен Печат

VI. Ред и условия за приемане и обучение на студенти в образователно-квалификационна степен “магистър”

Чл.18 Обучението се провежда в редовна и задочна форма, по държавна по­ръч­ка и срещу заплащане.

Чл.19.(1) В зависимост от издръжката студентите могат да се обучават по дър­жавна поръчка, като преди записването си в съответния семестър внасят дър­жавна такса, утвърдена с ПМС.

(2) Срещу заплащане, като преди записването си в съответния семе­стър вна­сят семестриална такса, утвърдена от Академичния съвет в съответ­ствие със ЗВО. В този случай на обучение студентите сключват договор с уни­вер­си­тета.

(3) Правото по ал.2 получават лица, които имат успех не по-малък от „до­бър” от диплома за завършена степен на висшето образование (Чл.21, ал.3 от ЗВО). Това е успехът, който се формира като средноаритметич­на­та оцен­ка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от сред­ния успех от оценките по държавните изпити или от защитата на диплом­на­та ра­бота.

Чл.20.(1) Кандидатите за обучение от ОКС ”бакалавър” в ОКС ”магистър”за ед­на и съща специалност по държавна поръчка и платено обучение се състеза­ват помежду си в отделни групи.

    (2) Приемът по държавна поръчка е с приемен изпит, а за платено обу­че­ние - с конкурс по документи.

Чл.21.(1) Класирането за държавна поръчка се извършва по низходящ ред на със­тезатезателен бал, образуван като сума от:

 - оценка от изпита;

- среден успех от курса на следване (по предметите включени в учеб­ния план);

- среден успех от дипломната работа или държавния изпит.

               Максималният бал е 18.

     (2) Класирането за платено обучение се извършва по низходящ бал, об­ра­зуван като сума от:

- среден успех от курса на следване;

- среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

- средно-аритметичната оценка от оценките на три предмета, изу­ча­ва­ни в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съ­от­ветното основно звено, или   оценката от  приемен изпит (ако е проведен та­къв по желание на студента).

                 Максималният бал е 18.

Чл.22.(1) Завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по други спе­ци­ал­но­сти се приемат чрез конкурс по документи в подготвително обучение.

        (2) Класирането за подготвителното обучение е по низходящ бал, об­ра­зуван като сума от:

             - среден успех от курса на следване;

             - среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

                  Максималният бал е 12.

Чл.23.(1) Студентите, завършили ОКС „професионален бакалавър по ...”, про­дъл­жават в ОКС „магистър” само по специалности от същото професионално на­правление след завършване на подготвително обучение.

     (2) Записването за подготвителното обучение се извършва чрез кон­курс по документи. Класирането е по низходящ бал, образуван като сума от:

             - среден успех от курса на следване;

             - среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

                   Максималният бал е 12.

Последно променен на Петък, 05 Февруари 2016 10:12